HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services

Ten klucz zawiera wszystkie usługi w porządku alfabetycznym, a jeśli zechcesz się dowiedzieć, czy są one włączone i kiedy się uruchamiają, będziesz musiał sprawdzić wartości kluczy „Start”.

Nie wszystkie usługi z klucza Services są serwerami sieciowymi w tej sekcji rejestru znajdują się także zwykłe sterowniki urządzeń i sterowniki systemów plików, a niektóre programy, które działają jako serwery w kontekście lokalnego komputera, działają jako klienty w kontekście internetowym, to znaczy udostępniają scentralizowane usługi dla programów działających w lokalnym komputerze, ale nie przyjmują żądań od innych hostów. Na przykład usługa DHCP jest instalowana domyślnie działa jako klient, żądając informacji od serwera DHCP. Następnie rozpowszechnia te informacje wśród innych procesów w komputerze, co sprawia, że z punktu widzenia systemu operacyjnego jest usługą. Nie można w prosty sposób ustalić, czy coś jest usługą czysto lokalną, czy też usługą sieciową, albo czy coś oznaczone jako sterownik systemu plików jest prawdziwym sterownikiem systemu plików, czy też częścią usługi sieciowej.

Żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawy, pojedyncza usługa Windows NT nie musi być zaimplementowana jako jeden plik wykonywalny. Ze względu na wydajność, wiele usług Windows NT może być realizowanych przez ten sam plik wykonywalny (na przykład proste usługi TCP/IP, DHCP i usługa wydruku Berkeley LPD znajdują się w tym samym pliku). Działaniem pliku wykonywalnego sterują wpisy rejestru dla odpowiednich usług. Usługa może się także składać z więcej niż jednego pliku jeden działa jako sterownik w jądrze, aby uzyskać maksymalną prędkość, a inne działają jako zwykłe usługi,

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>