Kalendarz imprez sportowych

< < Stycze 2019 > >
PnWtrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Godlo polski
bip
Orze�
Orze�
Orze�

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów w szkole odbywa się na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; skrót WZO, opracowanych przez Komisję ds. oceniania złożoną z przedstawicieli zespołów przedmiotowych.

2. Komisję do opracowania WZO powołuje dyrektor szkoły.

3. Opracowane przez Komisję Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zatwierdza Rada Pedagogiczna i podpisuje dyrektor szkoły, a opiniuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski .

4. WZO wynika z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

5. WZO stanowi integralną część procesu dydaktycznego i musi być przestrzegany przez wszystkich nauczycieli z zastrzeżeniem § 1 pkt. 6

6.Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy.

7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

8. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.

9. WZO jest dokumentem otwartym i w wyniku ewaluacji w systemie oświaty, może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Zmiany w WZO formułuje Komisja ds. oceniania na wniosek członków Rady Pedagogicznej i zatwierdza Rada Pedagogiczna.

10. Z dniem wprowadzenia WZO tracą moc wszelkie uregulowania dotyczące oceniania zawarte w Statucie Szkoły.

9. WZO stanowi integralną część Statutu Szkoły.

Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego

§ 2

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowania oceny.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Organizacja roku szkolnego

§ 3

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Koniec pierwszego okresu ustala się w terminie od 15 do 31 stycznia, drugiego – w ostatnim dniu roku szkolnego. Każdy okres kończy się klasyfikacją.

2.Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu

3.Ocena za drugi okres jest oceną roczną. Jeżeli przedmiot jest realizowany w pierwszym okresie, to wystawiona ocena śródroczna jest automatycznie oceną roczną.

4. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się raz w okresie, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły .

5. Planowane zebrania i konsultacje z rodzicami ustala dyrektor szkoły na początku nowego roku szkolnego a inne zebrania z rodzicami oraz „godziny spotkań nauczycieli z rodzicami” ustalają wychowawcy klas w porozumieniu z dyrektorem szkoły na początku nowego roku szkolnego lub w miarę potrzeb.

6. Wychowawca klasy, na pierwszym spotkaniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w nowym roku szkolnym przekazuje informacje o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, ze szczególnym uwzględnieniem terminów informacji mówiących o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i ocenach klasyfikacyjnych .

7. Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo do zapoznania się z całym dokumentem WZO, który udostępniony jest: do wglądu u dyrekcji szkoły, bibliotece szkolnej, wychowawcy lub pedagoga oraz na stronie internetowej .

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; Informacje te zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informacje te zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

10. Fakt przekazania uczniom informacji , o których mowa w ust.8 i 9 powinien być odnotowany w zeszycie przedmiotowym ucznia i dzienniku lekcyjnym . Uczeń nieobecny na lekcji ma prawo do informacji zawartej w ust. 8 i 9 , w formie ustalonej przez nauczyciela.

11. Rodzice ( prawni opiekunowie ) oraz uczniowie mają prawo do wglądu do dokumentów wymienionych w ust. 8 i 9, bezpośrednio u nauczyciela , pedagoga lub dyrektora szkoły .

12.W przypadku zmiany zasad oceniania w terminie 2 tygodni od uprawomocnienia się zmian wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów zobowiązani są przekazać te informację rodzicom ( prawnym opiekunom ) oraz uczniom .

 13.

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

1) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Oceny są uzasadniane w formie informacji ustnej przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne. Komentarz nauczyciela powinien zawierać informacje o posiadanej przez uczniów wiedzy, opanowanych przez niego umiejętnościach, ale także o brakach w wiedzy i formach ich uzupełnienia.

3) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Odbywa się to w szkole, w obecności nauczyciela lub wychowawcy, sprawdzone i ocenione prace kontrolne nie mogą być kopiowane.

 14.1 Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 8, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

16. 1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania

fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

17. 1) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2) W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć

§ 4

1.Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:

 1. stopień celujący ( 6 ): wymagania wykraczające

 1. uczeń posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza zakres materiału programowego danej klasy a dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poczynań i przemyśleń

 2. samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia,

 3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

(zadań) teoretycznych i praktycznych z zakresu programu nauczania danej

dziedziny edukacyjnej oraz wykraczających poza ten program,

 1. proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach

przedmiotowych, w zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na

szczeblu wojewódzkim ( regionalnym ) bądź krajowych ( centralnych ) lub posiada

inne porównywalne osiągnięcia.

2) stopień bardzo dobry ( 5 ) : wymagania dopełniające

 1. uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem

nauczania w danej klasie, danej dziedziny edukacyjnej ,

 1. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy

( zadania ) teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

 1. potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów

 2. radzi sobie z treściami trudnymi do opanowania, potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych

 3. sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczycieli źródeł informacji

 4. wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji

 5. bierze udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły

3) stopień dobry ( 4 ) : wymagania rozszerzające

 1. uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania

na danym etapie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania

zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 1. poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje ( wykonuje ) typowe

zadania teoretyczne lub praktyczne.

 1. potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji

 2. zadania o większym stopniu trudności wykonuje pod kierunkiem nauczyciela

 3. opanował materiał w stopniu zadawalającym,

4) stopień dostateczny ( 3 ): wymagania podstawowe

 1. uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia

 2. rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności

 3. w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym

5) stopień dopuszczający ( 2 ) : wymagania konieczne

a) uczeń ma poważne braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej

lub w przypadku braku podstawy programowej uczeń opanował minimalne treści

objęte podstawą kształcenia ogólnego , które nie przekreślają możliwości

uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki lub

dalszego kształcenia,

b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim

stopniu trudności, często powtarzające się w procesie nauczania.

6) stopień niedostateczny ( 1 ) :

a) uczeń nie spełnia kryteriów wymagań na stopień dopuszczający.

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

c) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie

wiedzy z tej dziedziny

2. Określa się następujące ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów:

1) Wystawione w każdym okresie oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny dotyczyć:

- wiadomości ( wiedzy) uczniów,

- stopnia opanowania przez nich umiejętności uwzględnionych w programach nauczania

i podstawach programowych,

- postawy – aktywności uczniów ( ocena wystawiana jest pod koniec okresu na podstawie

uzyskanych plusów i minusów ).

2) Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana przez nauczyciela wg przedstawionych szczegółowych kryteriów. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych i kopie przekazują dyrektorowi szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ustalone zasady stanowią Przedmiotowe Zasady Oceniania (skrót PZO ) i obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.

3) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym i systematycznym dokonywanych w różnych formach zapewniających osiągnięcie celów wewnątrzszkolnego oceniania, w tym między innymi na podstawie :

-ustnych wypowiedzi uczniów

-pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych w domu

-pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas szkolnych zajęć edukacyjnych

-ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych

-wytworów twórczości dziecięcej

-pisemnych sprawdzianów i prac klasowych.

- zapowiedzianych – po zakończonym dziale;

- niezapowiedzianych (kartkówka)

4) Ocena śródroczna i roczna uwzględnia w określonych proporcjach oceny cząstkowe za:

- udział w rozmaitych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności ( sprawdziany i inne prace pisemne ),

- pracę nad projektami edukacyjnymi i ich prezentację,

- inne aktywności w klasie i na forum społeczności szkolnej ( na lekcji i poza lekcją – np. wypowiedzi ustne, wykonywanie zadań w grupie, dyskusje, prace domowe, referaty itp.).

Sprawdziany stanowią minimum 70% wszystkich ocen w semestrze, pozostałe 30% to oceny za inne formy aktywności uczniów (nie dotyczy techniki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego):

5) Ocena klasyfikacyjna śródroczna (roczna ) jest wypadkową ocen bieżących, ale nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych,

6) Ustala się minimalną liczbę ocen cząstkowych, która jest podstawą do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej jako liczbę równą tygodniowej liczbie godzin z danego przedmiotu pomnożoną przez wskaźnik i zaokrągloną do liczby całkowitej.

Lp.

ILOŚĆ GODZIN TYGODNIOWO

WSKAZNIK ILOŚCI GODZIN MIESIECZNIE

 

MIN. LICZBA OCEN W OKRESIE

 

1

1

1,00

5

2

2

0,7

7

3

3

0,6

9

4

4 i więcej

0,5

10

3. Ocenianie bieżące odbywa się:

1) w stopniach szkolnych, określonych w § 3 ust 1 pkt. 1-6

2) dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenie aktywności uczniów podczas lekcji.

3) w formie opisowej.

4. Formy i zasady oceniania bieżącego.

1) Praca klasowa

a) Przez prace klasową należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości z zakresu materiału ustalonego przez nauczyciela obejmującego swoim zakresem więcej jak ostatnie trzy tematy .

b) Dopuszcza się trzy klasówki w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w e -dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu tygodnia może być przeprowadzona tylko 1 klasówka.

c) W ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne prace kontrolne (nauczyciele języka polskiego w ciągu 3 tygodni).

d) Sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. Pozostają one wówczas do wglądu uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów ) na zasadach określonych przez nauczyciela ( w PZO ).

e) W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo zaliczenia materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej i terminie uzgodnionym indywidualne z nauczycielem.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma prawo poprawić lub zaliczyć pracę klasową z zachowaniem 2 tygodni. Po wyznaczonym terminie, w przypadku niezaliczenia pracy klasowej, bądź niestawienia się w wyznaczonym czasie nauczyciel ma prawo wpisać w dzienniku ocenę niedostateczną.

W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, uczeń ma prawo zaliczenia materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej i w terminie uzgodnionym indywidualnie z nauczycielem.

f) W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń zalicza materiał objęty sprawdzianem w formie pisemnej lub ustnej bez wcześniejszego uzgodnienia.

g) Uczeń ma prawo do ponownego sprawdzenia wiadomości z klasówki, po uzgodnieniu z nauczycielem i wyrażeniu przez niego zgody.

Uczeń ma prawo do ponownego sprawdzenia wiadomości z klasówki, w terminie uzgodnionym z nauczycielem i wyrażeniu przez niego zgody, przy czym decyzję co do ilości poprawianych klasówek w semestrze podejmuje nauczyciel przedmiotu.

2) Kartkówki

a) Przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę sprawdzania bieżących wiadomości z zakresu ostatnio przerobionego tematu

b) Kartkówka jest formą sprawdzania wiadomości, która nie musi być zapowiedziana

c) Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.

d) Zgłoszenie przez ucznia nie przygotowania do lekcji zwalnia ucznia z pisania kartkówki. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z zastrzeżeniem pkt. 3 c

3) Odpowiedzi ustne

a) Nauczyciel powinien przynajmniej raz w okresie ocenić odpowiedź ustną ucznia i krótko ją uzasadnić.

b) Ocena powinna być wpisana do zeszytu przedmiotowego ucznia i e -dziennika.

c) Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem zajęć w formie ustalonej przez nauczyciela nie przygotowania do odpowiedzi , raz w okresie w przypadku przedmiotów, z którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu, 2 razy dla pozostałych przedmiotów.

4) Inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia ustalają indywidualnie nauczyciele i zawarte są w PSO.

Tryb i zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej

§ 5

Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w  §7pkt 1 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Uzupełnienie braków podstawowych wiadomości. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 7ust. 4 i § 8 ust. 3.

3. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio § 7 ust. 4 i § 8 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 7 ust. 2 i § 8 ust. 3.

5. Przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

5a Procedura uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1) W terminie 3 dni od daty podania przewidywanej oceny rodzic/opiekun ma prawo złożyć w formie pisemnej odwołanie do nauczyciela przedmiotu.

2) Nauczyciel dokonuje analizy wniosku rodzica/opiekuna w oparciu o udokumentowaną realizację obowiązku szkolnego ucznia z uwzględnieniem:

 Frekwencji na zajęciach;

 Systematyczności prowadzenia zeszytu przedmiotowego i/lub zeszytu ćwiczeń;

 Systematyczności odrabiania prac domowych;

 Analizę sprawdzianów wiedzy i umiejętności (ubiegający się o ocenę wyższą od proponowanej powinien mieć zaliczone wszystkie sprawdziany z danego semestru, z tego przynajmniej 50% sprawdzianów na ocenę taką, o jaką się ubiega);

3) Po dokonaniu analizy nauczyciel w ciągu 1 dnia pisemnie informuje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Decyzja nauczyciela jest ostateczna w tym trybie postępowania.

4) W przypadku decyzji pozytywnej nauczyciel pisemnie informuje ucznia o:

 Formie poprawy – pisemnej/ustnej

 Zakresie materiału - wszystkie prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności (prace klasowe, sprawdziany, testy), z których uczeń otrzymał ocenę niższą niż oczekiwana

 Terminie

5) Pytania sprawdzające układa nauczyciel uczący w konsultacji z innym nauczycielem przedmiotu.

6) Stopień trudności sprawdzianów odpowiadać będzie wymaganiom edukacyjnym niezbędnych do uzyskana oceny, o którą ubiega się uczeń.

7)W przypadku braku poprawy przynajmniej jednej z wyznaczonych prac sprawdzających wiedzę i umiejętności uczeń nie poprawia kolejnych prac, jednocześnie traci możliwość poprawy oceny przewidywanej przez nauczyciela.

8) W przypadku przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne) zakres materiału ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia.

9) Ocena ustalona w wyniku procedury nie może być niższa od oceny wcześniej przewidywanej.

10) Procedura winna zakończyć się na dzień przed radą zatwierdzającą.

11) O wyniku zakończenia procedury nauczyciel informuje rodzica pisemnie.

6. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole danego typu, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

§6

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust.  3, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§7

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali :

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1,

z zastrzeżeniem ust.3.

1a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.

1b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

2.Ustala się wymagania na poszczególne oceny:

0% - 30% (punktów) - ndst (1)
31% - 50% (punktów) - dop (2)
51% - 74% (punktów) - dst (3)
75% - 90% (punktów) - db (4)
91% - 100% (punktów) - bdb (5)

100% - cel (6) ocena celująca dotyczy większych prac klasowych, testów, z większej partii materiału.

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§8

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne,

z zastrzeżeniem ust.3,4

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy.

8.Ocenę wystawioną przez wychowawcę zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

9.Podstawą do wystawienia oceny jest obserwacja ucznia prowadzona przez wychowawcę uzupełniana opinią przez wszystkich pracowników szkoły oraz zespołu klasowego.

10.Każdy wychowawca zakłada zeszyt spostrzeżeń, w którym odnotowywane są wszelkie uwagi uczniów – tak pozytywne jak i negatywne, dopuszcza się również wprowadzenie przez wychowawcę klasy karty obserwacji ucznia.

11.Ustala się następujące kryteria wymagań na poszczególne oceny z zachowania:

1. WZOROWE ZACHOWANIE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Uczęszcza regularnie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne a każdorazowa nieobecność usprawiedliwiana jest u wychowawcy.

 • Przychodzi do szkoły punktualnie, zmienia obuwie, nosi kamizelkę.

 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, jest zawsze do nich przygotowany; dba o odpowiednią atmosferę pracy przez stawianie pytań i problemów, inicjowanie dyskusji, odpowiadanie na pytania nauczycieli.

 • Włącza się aktywnie we wzbogacanie procesu dydaktycznego, z zaangażowaniem pomaga kolegom w nauce.

 • Pracuje rzetelnie, stawiając sobie wymagania proporcjonalnie do własnych możliwości.

 • Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i godności innych; dba o kulturę słowa.

 • Dba o higienę osobistą, przychodzi do szkoły schludnie, estetycznie i skromnie ubrany.

 • Kulturalnie spędza czas podczas przerw śródlekcyjnych, dba o ład i estetykę otoczenia, szanuje sprzęt i mienie szkolne.

 • Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

 • Nie stosuje przemocy.

 • Dba o rozwój własnych zainteresowań.

 • Okazuje szacunek każdemu człowiekowi, pomaga słabszym, jest tolerancyjny wobec innych poglądów, postępuje uczciwie i zdecydowanie reaguje na zło.

 • Wykazuje wzorowy stosunek do wszystkich pracowników szkoły.

 • Czynnie uczestniczy w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie klasy, szkoły, miasta.

 • Przestrzega komunikatów i zarządzeń władz szkolnych.

 • Jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych.

 • Jest wrażliwy na krzywdę innych i pomaga potrzebującym.

 • Reprezentuje szkołę na konkursach, zawodach sportowych itp.

 • Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

2. BARDZO DOBRE ZACHOWANIE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Wykazuje wysoką kulturę osobistą wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.

 • Przestrzega zasad statutu oraz regulaminu szkolnego.

 • Jest tolerancyjny, uczciwy i sprawiedliwy.

 • Reaguje na używanie przemocy.

 • Jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych.

 • Bierze udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.

 • Uczestniczy w życiu kulturalno –społecznym klasy, szkoły i miasta.

 • Tworzy pozytywną atmosferę w klasie i szkole.

 • Każdorazowo usprawiedliwia wszystkie nieobecności w szkole.

 • Angażuje się w działalność organizacji szkolnych i niesie widoczna pomoc koleżeńską.

 • Przychodzi do szkoły punktualnie, zmienia obuwie, nosi kamizelkę.

 • Przestrzega komunikatów i zarządzeń władz szkolnych.

 • Jego postawa podczas przerw śródlekcyjnych nie budzi zastrzeżeń.

 • Był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3. DOBRE ZACHOWANIE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Uczęszcza regularnie na lekcje, a każdorazową nieobecność usprawiedliwia.

 • Przychodzi do szkoły punktualnie, zmienia obuwie, nosi kamizelkę.

 • Pracuje sumiennie na lekcjach.

 • Odrabia prace domowe.

 • Pomaga kolegom w nauce.

 • Swoim sposobem bycia nie narusza godności własnej i innych.

 • Dba o kulturę słowa.

 • Dba o wygląd zewnętrzny.

 • Szanuje sprzęt i mienie szkolne.

 • Jego postawa podczas przerw śródlekcyjnych nie budzi zastrzeżeń.

 • Okazuje szacunek każdemu człowiekowi.

 • Uczestniczy w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie klas, szkoły i miasta.

 • Przestrzega komunikatów szkolnych.

 • Współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4. POPRAWNE ZACHOWANIE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Uczęszcza systematycznie na lekcje, a każdorazowe nieobecności usprawiedliwia.

 • Przychodzi do szkoły punktualnie, zmienia obuwie, nosi kamizelkę.

 • Pracuje na lekcjach i jest do nich przygotowany.

 • Prowadzi zeszyty przedmiotowe i odrabia prace domowe.

 • Dba o kulturę słowa i nie narusza godności własnej i innych.

 • Dba o estetykę stroju.

 • Szanuje sprzęt szkolny.

 • Nie stosuje przemocy.

 • Nie angażuje się w życie klasy i szkoły.

 • Sporadycznie narusza komunikaty i zarządzenia władz szkolnych.

 • Stosuje się do uwag nauczycieli.

 • Współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. Zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

5. NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Uczęszcza nieregularnie na lekcje i nie usprawiedliwia nieobecności.

 • Przychodzi do szkoły niepunktualnie, zapomina obuwia zmiennego i kamizelki.

 • Przeszkadza w prowadzeniu w lekcji.

 • Narusza godność innych.

 • Nie dba o higienę osobistą.

 • Stosuje przemoc wobec innych.

 • Jego stosunek do pracowników szkoły jest niewłaściwy.

 • Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

 • Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

6. NAGANNE ZACHOWANIE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

 • Nie przestrzega komunikatów i zarządzeń władz szkolnych.

 • Notorycznie opuszcza zajęcia szkolne i nie usprawiedliwia nieobecności, wagaruje.

 • Niepunktualnie przychodzi do szkoły.

 • Nie nosi obuwia zmiennego i kamizelki.

 • Nie nosi zeszytów i nie odrabia prac domowych.

 • Używa wulgarnego słownictwa.

 • Umyślnie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.

 • Agresywnie zachowuje się wobec innych.

 • Kradnie.

 • Świadomie niszczy mienie szkoły.

 • Pali papierosy, pije alkohol, używa środków odurzających.

 • Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

12.Uczeń może być zwolniony z projektu i nie ma to wpływu na ocenę z zachowania.

§ 9

1.1Ocenianie klasyfikacyjne przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego:

2) śródroczne – przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu..

3) roczne – na koniec danego roku szkolnego. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III Gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalenia ocen klasyfikacyjnych według skali państwowej.

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisujemy w e -dzienniku. W arkuszach ocen wpisujemy tylko oceny klasyfikacyjne roczne w pełnym brzmieniu.

3. 1). Na 30 dni przed klasyfikacyjnym ( śródrocznym i rocznym ) posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia, a wychowawcy klas jego rodziców o przewidywanym dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanym nieklasyfikowaniu

2) Nauczyciele ustalają i przekazują uczniom informację w czasie zajęć lekcyjnych, w obecności uczniów, a fakt ten znajduje potwierdzenie odpowiednim zapisem w e - dzienniku.

3) W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, podczas której była przekazywana uczniom informacja o przewidywanych ocenach a w szczególności o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi , lub nieklasyfikowaniu nauczyciel jest zwolniony z przekazania uczniowi informacji w inny sposób. Na prośbę ucznia, nauczyciel informuje ucznia na najbliższej lekcji.

4) Wychowawca klasy przekazuje rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacje o osiągnięciach ucznia , w tym o przewidywanych ocenach w formie pisemnej na zebraniu z rodzicami. Rodzice potwierdzają tę informację podpisem w dokumentacji wychowawcy.

5) Nieobecność rodziców na zebraniu, zwalnia wychowawcę klasy i nauczycieli poszczególnych przedmiotów z obowiązku przekazywania informacji w inny sposób.

6) Rodzice nieobecni na zebraniu mają prawo do powyższych informacji, poprzez indywidualny kontakt z wychowawcą lub nauczycielem w ramach „godzin spotkań nauczycieli z rodzicami” lub w innej formie wskazanej przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego – informacja poprzez odpowiedni zapis w komunikatach w e -dzienniku.

7) W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy informuje rodziców o przewidywanych ocenach a w szczególności o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniu w inny sposób np. korespondencyjnie –poprzez „zarejestrowanie” korespondencji w dzienniku podawczym sekretariatu (listem poleconym).

4. W przypadku gdy dane zajęcia edukacyjne prowadzone są przez kilku nauczycieli ustalana jest jedna wspólną ocenę klasyfikacyjną przez tych nauczycieli.

5. Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych ustala się nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Ocena klasyfikacyjna ostateczna nie może być niższa od przewidywanej.

6. 1). Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele ustalają uczniom oceny klasyfikacyjne . Nauczyciel wystawia oceny podczas zajęć lekcyjnych i wpisuje je w e -dzienniku, w wydzielonej rubryce.

2) W przypadku nieobecności ucznia na lekcji, podczas której była przekazywana uczniom informacja, o której mowa w ust. 6 pkt.1, nauczyciel jest zwolniony z przekazania uczniowi informacji w inny sposób. Na prośbę ucznia, nauczyciel informuje ucznia na najbliższej lekcji.

3) Wychowawca klasy przekazuje rodzicom ( prawnym opiekunom ) informację o ocenach klasyfikacyjnych ucznia śródrocznych , rocznych, lub o nieklasyfikowaniu podczas indywidualnych spotkań z rodzicami lub w inny sposób wskazany przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego, nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Fakt ten należy odnotować w e -dzienniku (w komunikatach).

4) Brak kontaktu rodziców z wychowawcą klasy w terminie ustalonym w ust.6 pkt.3, zwalnia wychowawcę i nauczycieli poszczególnych przedmiotów z obowiązku przekazywania powyższej informacji w inny sposób.

7. 1). Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej

2) Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna, z zastrzeżeniem pkt.1, może być zmieniona w wyniku egzaminu komisyjnego.

3)Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

Decyzja Rady Pedagogicznej jest decyzją fakultatywną.

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia klasy I i II gimnazjum, Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych . Decyzja Rady Pedagogicznej jest decyzją fakultatywną.

9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych

( za wyjątkiem religii ), z uwzględnieniem przepisu § 4 ust.4 uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z uwzględnieniem pkt 8.

10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.9, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem ust.8.

11. Uczeń klasy III Gimnazjum kończy szkołę, jeżeli uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego o którym mowa w § 14

12.1. Uczeń klasy III, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

2. Uczeń klasy I i II, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

13. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

14. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

15. Uczeń klasy III, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,00 oraz wzorową ocenę zachowania, kończy szkołę z szkolnym wyróżnieniem „BATORY”

§ 10

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, po złożeniu podania do dyrektora szkoły nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny należy złożyć w formie pisemnej do dyrektora szkoły, nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

4. Uczeń, który nie złożył podania o egzamin klasyfikacyjny lub nie uzyskał zgody Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.3 , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej

( powtarza klasę ) w przypadku klasyfikacji rocznej ,w przypadku klasyfikacji śródrocznej

kontynuuje obowiązek szkolny w klasie programowo jemu właściwej z zastrzeżeniem § 4 pkt.8

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:

1) realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,

2) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

3) Egzamin klasyfikacyjny dla tych uczniów, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. I nie ustala się oceny zachowania.

4) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. 1). Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5 wyznacza dyrektor szkoły, w porozumieniu z nauczycielem ( nauczycielami ) prowadzącym ( prowadzącymi ) zajęcia edukacyjne, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

2) Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3) Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 5 ,6 przeprowadza się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w danym okresie.

7. 1.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako

przewodniczący komisji;

 1. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

9. Formę egzaminu klasyfikacyjnego określa § 13 ust. 4.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zgodnie § 13 ust. 5

11.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września .

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”

15.1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 12.

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 12.

16. Począwszy od klasy I gimnazjum, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 11

Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Formę przeprowadzenie egzaminu poprawkowego określa § 13 ust. 4.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu-po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Skład komisji określa

§ 9 ust.1.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zgodnie z § 13 ust. 5

6. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z uwzględnieniem § 9 pkt 8

8.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 12

Egzamin komisyjny

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny/

1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 11.

7. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności.

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin egzaminu

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

§ 13

Sposób przeprowadzania egzaminów

1. Do przeprowadzenia egzaminu: klasyfikacyjnego, poprawkowego lub komisyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ­jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

4) w komisji egzaminu komisyjnego może uczestniczyć bez prawa głosu: wychowawca klasy ,doradca metodyczny , przedstawiciel rady rodziców – na wniosek rodziców ucznia.

2.W przypadku gdy dane zajęcia edukacyjne prowadzone są przez kilku nauczycieli ,w skład komisji powołuje się wszystkich nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

3. Nauczyciel (e ), o którym mowa w ust. 1 pkt 2,3 w przypadku egzaminu poprawkowego lub komisyjnego, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

4. 1) Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy lub komisyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

2) Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

3)Zadania ( tematy) części pisemnej oraz pytania części ustnej ,a także ćwiczenia praktyczne o których mowa w ust.4 .pkt 1,2 proponuje egzaminator .Stopień trudności zadań ( tematów ) oraz zadań praktycznych musi odpowiadać kryterium oceny o który ubiega się uczeń .

5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub komisyjnego, sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 14

Egzamin gimnazjalny

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”

2. Egzamin składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej – humanistycznej- wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego

3 . Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, zawierający w szczególności opis zakresu odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

4. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".

5.1. Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

w warunkach i formach dostosowanych do ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną,

w tym poradnię specjalistyczną.

2. Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym mogą przystąpić

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, mogą przystąpić

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia.

4. Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu

gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia na podstawie

zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

5. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. Uczniowie (słuchacze), którzy byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej zgodnie z trybem określonym w § 37 ust. 5 rozporządzenia

7. Opinię, o której mowa w ust.  5, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

6.1.Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 14ust. 8.

2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 2, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

4. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do  egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

7. 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z  odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych : angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał cześć trzecią egzaminu gimnazjalnego.

5. W deklaracji, o której mowa w ust. 4, podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

6. Deklarację, o której mowa w ust. 4, składa się nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

7. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, dołącza się do listy.

8. 1. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust. 3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.

9. 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

1) przygotowuje listy uczniów przystępujących do  egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny;

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego;

4) ustala spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów - w przypadku gdy egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony w kilku salach; zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów (słuchaczy);

5) informuje uczniów) o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego;

6) nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego;

7) przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów o których mowa w ust.4 pkt 1;

8) sporządza wykaz uczniów którzy nie przystąpili do  lub egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

9) zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki z zestawami do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającymi zestawy zadań i karty odpowiedzi i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

4. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut, część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

5. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów

6. Uczniowie którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

7. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie którzy nie spełniają warunku określonego w ust.6

8. Dla uczniów o których mowa w ust.4 pkt.1 czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

1) 65 minut - w przypadku części pierwszej i części drugiej egzaminu gimnazjalnego;

2) 50 minut - w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

10. 1. W każdej sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, przebywa zespół nadzorujący przebieg egzaminu gimnazjalnego, w skład którego wchodzą co najmniej 3/2 osoby, w tym:

1) przewodniczący;

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole niż ta, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, lub w placówce.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali.

3. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów

4. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

5. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.

11.1. Przed rozpoczęciem części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy przesyłka, zawierające zestawy zadań, karty odpowiedzi i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, nie została naruszona.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka wymieniona w ust. 1, została naruszona, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka wymieniona w ust.1, nie została naruszona przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera ją w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi na daną część egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi.

6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w ust 19 pkt. 1. Protokół czytelnie podpisuje uczeń który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

7. Na każdym zestawie do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i kartę odpowiedzi, przed rozpoczęciem odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów.

12. 1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów

2. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

13. 1. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie (słuchacze) nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi (słuchaczowi) na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia (słuchacza) z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

3. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego na sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w ust.20,

4. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

14. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w ust.19 pkt 1. Przepisy ust. 16 pkt.1i 2 stosuje się odpowiednio.

15. 1. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego - 100%

2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

3. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

16. 1. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do  egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do  egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2. Uczeń który nie przystąpił do  egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do  egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do  egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do  egzaminu gimnazjalnego.

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

18. 1. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 19 pkt.1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

19. 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

3. Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

4. Protokoły przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

20. 1. Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego mogą być:

1) delegowani pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;

2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych;

3) delegowani pracownicy odpowiednich ministerstw, będący przedstawicielami ministrów właściwych dla zawodów;

4) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli.

2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

21. Osoby, o których mowa w ust 20, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

22. Uczeń , który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

23.1. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik danego egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów albo absolwentów.

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub  kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

6. Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 3 - 5, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

24 1. Zestawy zadań egzaminu gimnazjalnego, oraz materiały do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia arkuszy egzaminacyjnych decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej

25.1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 4;

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust.9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

26. Uczeń kończy gimnazjum:

1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej) i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

2.Jeżeli ponadto przystąpi odpowiednio do egzaminu.

3. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 

§ 15

Sposoby informowania rodziców

1. Nauczyciel przekazuje informacje rodzicom ( prawnym opiekunom ) :

1) na zebraniu ogólnoszkolnym organizowanym dla rodziców uczniów klas pierwszych, przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) na zebraniach informacyjnych klasowych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły na początku nowego roku szkolnego,

3) podczas wywiadówki po klasyfikacji śródrocznej,

4) w czasie indywidualnej rozmowy w ramach „godzin przyjęć nauczycieli” lub innych spotkań,

5) podczas wizyty nauczyciela w domu rodzinnym ucznia.

2. Nauczyciel może również przekazać informacje pośrednio:

1) telefonicznie,

2) listownie,

3) poprzez e –dziennik (komunikaty)

4) poprzez klasową Radę Rodziców,

5) poprzez wywieszenie informacji w gablocie szkolnej,

 

 

 


Urz�d miastaBIPMWCOSiR"Orze�Projektowanie stron internetowych Malbork
Projektowanie i tworzenie stron www