Kalendarz imprez sportowych

< < Stycze 2019 > >
PnWtrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Godlo polski
bip
Orze�
Orze�
Orze�

Profilaktyka

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW WSPOMAGAJĄCYCH DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Malbork, ul. Kościuszki 54, tel.272-30-73,
2. Rejonowa Komenda Policji - Malbork, ul. Gen. de Gaulle' a, tel. 270-28-10; dział interwencji - tel. 270-29-36
3. Inspektor do spraw nieletnich - Malbork, ul.,
4. Centrum Pomocy Rodzinie - Malbork, ul. Nowowiejskiego 48, tel.272-22-22, 273-33-33
5. Centrum Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Malbork, ul. Nowowiejskiego 48, tel.272-22-22, 273-33-33
6. Centrum Pomocy Kobietom- Gdańsk, tel.0... 58 341-7915
7. Punkt Konsultacyjny dla osób zagrożonych narkotykami - Malbork, ul. Nowowiejskiego 48, tel.272-22-22, 273-33-33
8. Telefon Zaufania - w każdą środę w godz. 16.00-18.00
9. Pomarańczowa linia - 0 800 14-00-58
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Malbork, ul. Słowackiego 72, tel.647-27-83, 647-27-81
11. Niebieska Linia - pomaga ofiarom przemocy, tel.0 801 120-002

Celem profilaktyki jest :

* zapobieganie i zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w życiu młodych ludzi w związku z zażywaniem przez nich alkoholu i innych substancji,
* zapobieganie przyszłym szkodom, w tym uzależnieniu, które może pojawić się po dłuższym zażywaniu
* zmniejszenie szkód wynikających z zażywania alkoholu i innych substancji przez inne osoby z otoczenia młodych ludzi,
* promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego życia.

Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do grupy niskiego ryzyka. Głównym terenem działań jest szkoła. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele:

* promocję zdrowego stylu życia,
* opóźnienie wieku inicjacji, przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Poprzez różne działania przekazuje się młodzieży komunikat : "POCZEKAJ DO DOROSŁOŚCI"

     Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka. Celem działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych. Poprzez różne działania przekazuje się młodzieży komunikat : "WYCOFAJ SIĘ"

Do grupy niskiego ryzyka należą osoby, które nie podejmują zachowań ryzykownych - są jeszcze przed inicjacją natomiast w grupie podwyższonego ryzyka znajdują się osoby, które podjęły choć jedno zachowanie ryzykowne - są po inicjacji.

Do czynników, które sprzyjają pojawianiu się zachowań problemowych u młodzieży, a które powinno się objąć profilaktyką należą:

* słaba więź ze szkołą, rodziną, Kościołem
* niepowodzenia szkolne
* przynależność do " problemowych" grup rówieśniczych
* spostrzeganie aprobaty rówieśników i dorosłych dla zachowań problemowych.

Czynnikami, które chronią przed takimi zagrożeniami są:

* czynne uczestnictwo w życiu szkoły, rodziny, Kościoła i innych organizacji
* właściwe monitorowanie przez rodziców
* brak akceptacji dla zachowań odbiegających od norm społecznych.

Budując program profilaktyki Gimnazjum Nr 3 staramy się wzmocnić przede wszystkim czynniki chroniące poprzez:

* Czynne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły, - staramy się budować pozytywne więzi uczniów ze szkołą.
* Właściwe monitorowanie ze strony rodziców - chcemy włączać rodziców do aktywnego udziału w programie profilaktyki
* Spostrzeganie dezaprobaty dla zachowań problemowych u rówieśników i dorosłych -wzmacniamy normy i wartości przeciwne zachowaniom problemowym.


     Tworząc program profilaktyki Gimnazjum Nr 3 braliśmy pod uwagę środowisko, w którym przebywa dziecko, związane z tym czynniki ryzyka jak i czynniki chroniące. Oddziaływania profilaktyczne są więc skorelowane i objęci są nimi zarówno uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Konieczne jest również współdziałanie organizacji lokalnych.

     Oprócz działań profilaktycznych szkoła prowadzi również jak i przede wszystkim działania wychowawcze. Zarówno działania wychowawcze jak i profilaktyczne podejmowane przez szkołę nie są prowadzone niezależnie od siebie, ponieważ ta działalność byłaby niekorzystna dla celów obydwu działań. Ze względów praktycznych nie jest ważne jak nazwiemy (profilaktyką, czy wychowaniem) rozwijanie w dziecku potencjałów chroniących je przed patologią, tworzenie zdrowej atmosfery wokół niego. Dla osób skoncentrowanych na dziecku, bardziej niż teoria ważne jest , że dobro dziecka jest najważniejsze - tego chce profilaktyk i wychowawca będący często jedną i tą samą osobą.

     Realizacja profilaktycznych aspektów zachowań odbywa się cały czas, więc wychowujemy codziennie. Zachowanie nauczyciela jest przykładem, widzi on codziennie dziesiątki uczniów. Każde rozwiązanie problemu przez nauczyciela jest obrazem dla całej zbiorowości szkolnej. Uczniom nie trzeba mówić, gdzie jest granica normy, gdyż normy się naśladuje. Szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie uczą się wielu norm. Nie jest żadną sztuką przekazać uczniom wiadomości typu "nie pal - palenie szkodzi zdrowiu",, alkohol niszczy organizm", czy "agresja budzi agresję". Uczenie sztuki pozytywnego zachowania jest bardzo złożonym procesem.

     Podstawę wychowania w naszej szkole stanowią przede wszystkim osobiste kontakty nauczycieli i uczniów. Nawiązywanie więzi z osobą dorosłą jest pierwszym czynnikiem chroniącym oraz podstawowym zadaniem profilaktyki w szkole. Aby pozwalały one uczniowi rozwijać się i dojrzewać, postawę nauczyciela Gimnazjum Nr 3 cechują:

* życzliwość - stałe pragnienie dobra ucznia
* osobowe podejście do ucznia, tzn. widzenie go jako odrębnej, autonomicznej, niepowtarzalnej osoby, która w swoim rozwoju ma osiągnąć coraz większą samodzielność w dążeniu do pełnego osobowego rozwoju,
* rozpoznawanie i akceptowanie, uznawanie za fakt uczuć dziecka, to znaczy gotowość do głębszego rozumienia zachowań dzieci, by sięgać do przyczyn, a nie skupiać się na objawach,
* dobra komunikacja, czyli budowanie otwartości i zaufania w kontaktach międzyludzkich, aktywne słuchanie, jasne wyrażanie myśli i uczuć, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Budowanie więc dobrych, osobistych kontaktów z uczniami jest punktem wyjścia dla wszelkich działań profilaktycznych w naszej szkole.

DOBRA PROFILAKTYKA JEST DOBRYM WYCHOWANIEM A DOBRE WYCHOWANIE JEST DOBRĄ PROFILAKTYKĄ.

GDY POJAWIĄ SIĘ PROBLEMY, WÓWCZAS WYCHOWAWCA I PROFILAKTYK BĘDĄ JE ROZWIĄZYWALI.

GDY WSZYSTKO JEST DOBRZE, TO I WYCHOWAWCA I PROFILAKTYK BĘDĄ INSPIROWALI ROZWÓJ WYCHOWANKÓW.

Budując szkolny program profilaktyki, przeprowadzono badania diagnostyczne wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Miały one dostarczyć informacji o zachowaniach problemowych, które najczęściej pojawiają się u naszej młodzieży. Zastosowano narzędzia w postaci ankiet. Po analizie wyników wyłoniły się wnioski, które stały się podstawą do opracowania programu profilaktyki Gimnazjum Nr 3, stworzyły materiał do określenia Wizji i Misji Szkoły.

Nasze Gimnazjum to szkoła:

    * dobrej atmosfery i współpracy
    * bezpieczna, bezkonfliktowa i sprawiedliwa
    * przygotowująca do funkcjonowania we współczesnym świecie
    * kształtująca umiejętności komunikacji i podejmowania decyzji
    * ucząca odpowiedzialności
    * współpracująca za środowiskiem
    * aktywnego życia pozalekcyjnego

MISJĄ SZKOŁY JEST:

    * Wpajanie i pielęgnowanie wśród społeczności szkolnej ponadczasowych i uniwersalnych wartości i norm moralnych i etycznych.
    * Szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie czują się dobrze i bezpiecznie.

CEL OGÓLNY:

- ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:


    * przekazanie uczniom informacji jak prawidłowo dbać o zdrowie
    * przekazanie rzetelnej wiedzy nt. biologii człowieka, jego potrzeb oraz sposobów ich zaspokajania
    * wspieranie uczniów w rozwoju psychicznym i osobowościowym
    * kształtowanie prawidłowych postaw życiowych
    * uczenie podejmowania roztropnych decyzji
    * kształtowanie prawdziwych przekonań i obalanie stereotypów
    * zmienianie błędnych oczekiwań
    * nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w profilaktyce: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Rejonowa Komenda Policji, Inspektor do spraw nieletnich, pracownicy socjalni, kuratorzy, Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób zagrożonych narkotykami
    * pokazanie sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami osobistymi.
    * informowanie o substancjach szkodzących zdrowiu
    * kształtowanie postaw abstynenckich i pozytywnych przekonań normatywnych
    * interweniowanie na wczesne sygnały zaburzeń i sytuacji problemowych
    * kształcenie umiejętności odpierania nacisków zewnętrznych skłaniających do zażywania
    * kształtowanie zachowań nie sprzyjających przemocy
    * rozwijanie zdolności do samokontroli i unikania szkodliwego ryzyka
    * promocja postaw i wartości służących powściągliwości i zdrowiu
    * nabycie umiejętności dawania osobistego wsparcia

Zadania:

    * promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia
    * niwelowanie stereotypów dotyczących: alkoholu, nikotyny, narkotyków, toksykomanii (lekomanii)
    * radzenie sobie ze stresem i problemami osobistymi.
    * stworzenie algorytmu postępowania w sytuacjach problemowych
    * poznanie techniki asertywnej odmowy zagrożeniom
    * ochrona przed negatywnym oddziaływaniem środowiska szkolnego i lokalnego.
    * rozwijanie umiejętności życiowych
    * poznawanie prawidłowych norm w dziedzinie zachowań społecznych
    * dostarczanie okazji do kontaktu z osobami modelującymi abstynencję
    * promocja postaw i wartości służących powściągliwości i zdrowiu
    * rozwijanie pozytywnych aspektów własnego dojrzewania i rozwoju
    * zapoznanie z obowiązującym prawem i konsekwencjami jego łamania
    * zapoznanie z przepisami dotyczącymi obowiązku szkolnego i konsekwencjami jego łamania,
    * nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w profilaktyce - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Rejonowa Komenda Policji, Inspektor do spraw nieletnich, pracownicy socjalni, kuratorzy, Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób zagrożonych narkotykami

Działania szkoły w zakresie profilaktyki (strategie profilaktyczne):


   1. informacyjne
   2. edukacyjne
   3. alternatywne formy spędzania czasu
   4. interwencyjne

Podmioty działań w zakresie profilaktyki szkoły:


   1. uczniowie
   2. rodzice
   3. nauczyciele


Urz�d miastaBIPMWCOSiR"Orze�Projektowanie stron internetowych Malbork
Projektowanie i tworzenie stron www