Kalendarz imprez sportowych

< < Stycze 2019 > >
PnWtrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Godlo polski
bip
Orze�
Orze�
Orze�

Program wychowawczy

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 3 W MALBORKU

"Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania."


     Przez wychowanie rozumiemy, "oddziaływanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej, w jej sferze fizycznej, umysłowej, kulturowej i duchowej".1


     Wychowanie dziecka, to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu dziecku przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu i postępowaniu.


     Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina. To dom rodzinny powinien umiejętnie wprowadzać dziecko w życie społeczne, w świat kultury, wartości moralnych. To rodzice powinni zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, miłości, troski oraz równowagi emocjonalnej. Również w rodzinie dziecko powinno poznać, czym jest dobro sprawiedliwość i zaufanie do drugiego człowieka, a także powinno nauczyć się poszanowania godności, tolerancji oraz szacunku dla siebie i innych.
     Będąc nauczycielami - wychowawcami musimy zdawać sobie sprawę z tego, że największe prawa wychowawcze do swoich dzieci posiadają rodzice. My - nauczyciele powinniśmy wspierać ich w dziedzinie wychowania. Nie możemy też zapominać, że każdy z nas uczący w szkole dowolnego przedmiotu wychowuje - czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Koniecznością jest, więc by systematyczna praca z uczniami i rodzicami we współpracy z różnymi instytucjami oparta była o całościowy program wychowawczy i dydaktyczny, gdyż wychowanie i kształcenie powinno stanowić integralną całość.


     Wychowanie rozumiemy jako przywracanie w dzieciach i młodzieży odpowiedniej rangi wartościom moralnym, dobru, prawdzie, godności, miłości i sprawiedliwości. Identyfikujemy się również ze stwierdzeniem Piotra Jezierskiego, że "wychowanie jest procesem, który wskutek doskonalenia ma doprowadzić do pełni człowieczeństwa."2


     Mamy nadzieję, że w wyniku działania naszego programu wychowawczego i opiekuńczego bardziej zintegrujemy środowisko wewnątrzszkolne oraz rodziców i nauczycieli. A spójne cele i działania spowodują wychowanie naszych uczniów na dobrych Polaków, gotowych do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.


Chcielibyśmy w środowisku lokalnym być postrzegani i odbierani jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój, który wyraża się w następujących działaniach wychowawczych i edukacyjnych:

    * promujemy chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji,
    * dajemy szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i robi najlepiej,
    * podmiotowo traktujemy ucznia,
    * dopasowujemy wymagania programowe do możliwości ucznia,
    * zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
    * w swojej pracy kierujemy się sercem, często pomagamy uczniom "trudnym" na nowo w stawaniu się sobą,
    * pomagamy każdemu uczniowi w kształtowaniu jego osobowości,
    * zachęcamy i włączamy rodziców oraz całą społeczność szkolną do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku,
    * propagujemy w szkole partnerstwo między uczniami, pracownikami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną z zachowaniem dyscypliny,
    * inspirujemy nauczycieli i uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju,
    * pomagamy duchowo i materialnie dzieciom i rodzinom najuboższym oraz zaniedbanym,
    * twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie,
    * uważamy też, że jesteśmy wspólnotą wzajemnie się wychowującą.Miarą naszego szkolnego sukcesu wychowawczego i dydaktycznego będą uczniowie, którzy po latach jako dorośli ludzie będą mogli stanowczo stwierdzić, że wszechstronnie rozwinęli swoją osobowość dzięki dobremu fundamentowi edukacji.

1. M.Żebrowska: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, W-wa 1973
2. P.Jezierski: Wychowanie w świetle reformy, "Nowe w Szkole" Nr 4 /98


     Rozdział I Cele ogólne i szczegółowe programu wychowawczego

Cel główny (ogólny):

     "Wszechstronny rozwój osobowy " uczniów, tj. ich sfery intelektualnej, psychicznej, społecznej, fizycznej, estetycznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym.

Cele szczegółowe:

    * rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie dobra, prawdy i piękna w świecie,
    * budzenie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego,
    * kształtowanie w uczniach podstawy dialogu i przyczynianie się do tworzenia klimatu zaufania,
    * osiągania celów życiowych drogą rzetelnej pracy,
    * budzenie w uczniach wrażliwości moralnej , ukazywanie "dobra" jako atrakcyjnego pierwiastka,
    * kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań,
    * tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
    * przygotowanie uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami,
    * dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz każdych drobnych zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych,
    * autentyczna współpraca wszystkich podmiotów edukacji (rodziców, dzieci, nauczycieli i pracowników administracyjno - gospodarczych),
    * włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o ważnych (istotnych) sprawach szkoły,
    * integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność,
    * tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego,
    * inspirowanie nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań,
    * pomoc uczniom w rozpoznawaniu wartości moralnych, ich hierarchizacji oraz w dokonywaniu wyborów,
    * doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole wyższego stopnia, w życiu zawodowym, w społeczności dorosłych,
    * zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji czyli oduczania się negatywnych i antyspołecznych zachowań,
    * kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych,
    * kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci,
    * zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych
    * podnoszenie i doskonalenie wiedzy nauczycieli z dziedziny psychologii, logopedii resocjalizacji, terapii i socjoterapiiElementami składowymi programu wychowawczego są:

    * Plan pracy wychowawcy klasowego
    * Program wychowawczy danej klasy
    * Program ścieżek edukacyjnych

Za wprowadzenie szkolnego programu wychowawczego odpowiedzialni są: dyrekcja, nauczyciele, rodzice.


Urz�d miastaBIPMWCOSiR"Orze�Projektowanie stron internetowych Malbork
Projektowanie i tworzenie stron www